کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی چهارمین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی
و اولین کنگره ملی کنترل وزن و چاقی دانش آموزان (کوچ)

طراحی یک جلسه تمرین جامع در فضای کوچک

دکتر حمید رجبی
استاد گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه خوارزمی

کارگاه 1
سالن A

چهارشنبه 12 آبان ماه
(11:00 – 9:30 )

هنجاريابي و اثربخشی مداخله بر چاقي دانش‌آموزان ايرانی

دكتر مجيد كاشف
رئيس دانشكده علوم ورزشي و استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

کارگاه 2
سالن A

چهارشنبه 12 آبان ماه
( 13:30 – 12:00 )

نیازهای تغذیه ای دانش آموزان ورزشکار
و راهکارهای مؤثر جهت فرهنگ سازی صحیح تغذیه ای

دکتر مجید حسن قمی
نایب رئیس انجمن ملی تغذیه ایران

کارگاه 3
سالن A

چهارشنبه 12 آبان ماه
(17:30-19:30)

کاربرد تمرینات HIIT در بهبود ترکیب بدنی دانش آموزان

دکتر وحید تأدیبی
دانشیار دانشگاه رازی

کارگاه 4
سالن A

پنج شنبه 13 آبان ماه
( 9:45 – 8:15 )

طراحی بازی های ورزشی کودکان دبستانی
با تأکید بر توسعه سواد جسمانی

دکتر امین غلامی
استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی،
نایب رئیس انجمن بین المللی بازی و ورزش کودکان

کارگاه 5
سالن ورزشی

پنج شنبه 13 آبان ماه
(13:30- 12:00)