لیست مدیریت

بخش ویژه همایش مدیریت

کد اثر تاریخ ثبت نام مسئول اثرنام خانوادگی مسئول اثربخشوضعیت اثزنام و نام خانوادگی نویسنده دومنام و نام خانوادگی نویسنده سومعنوان شغلی:کدپرسنلی معلمدانشجو معلماستانشهرآدرس ایمیل مسئول اثرشماره تلفن همراه مسئول اثرآدرس کامل پستیکدپستیوضعیت اثز
کد اثر تاریخ ثبت نام مسئول اثرنام خانوادگی مسئول اثربخشوضعیت اثزنام و نام خانوادگی نویسنده دومنام و نام خانوادگی نویسنده سومعنوان شغلی:کدپرسنلی معلمدانشجو معلماستانشهرآدرس ایمیل مسئول اثرشماره تلفن همراه مسئول اثرآدرس کامل پستیکدپستیوضعیت اثز